O'Max
O'Max
OCT specialist Topcon

3D OCT-1 Maestro 2
IJzersterke opvolger voor uw OCT!

Topcon
maestro2 detailTopcon 3D oct 1 Maestro2

E-EYE: Begin uw eigen
droge-ogen praktijk!

De oplossing voor droge ogen!

E-Eye
EU Photos Products CA 800 640 480 q CA-800 Corneal analyser 1 E-Eye
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van O’Max Instruments B.V., gevestigd op de Pasteurstraat 2 te Reeuwijk

artikel 1 toepasselijkheid
1.1.
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.
1.2.
De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

artikel 2 aanbiedingen
2.1.
Al onze aanbiedingen -daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten- zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Herroeping van een aanbod dient onverwijld te geschieden.
2.2.
Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 1.2., welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ons niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.

artikel 3 prijzen
3.1.
Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in art. 2.1, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons is geaccepteerd, worden herzien.
3.2.
Prijzen kunnen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten. Bij gebreke van overeenstemming omtrent een prijsverhoging, is de wederpartij bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst.
3.3.
De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten.

artikel 4 levertijd/uitvoering der werkzaamheden
4.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zullen wij goederen leveren op het overeengekomen tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn als bepaald is in de order. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid zijn wij in geval van termijnoverschrijding niet aansprakelijk voor door wederpartij terzake geleden schade.
4.2.
Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten,  zolang afnemer jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.  Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat afnemer zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.
4.3. De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. De afnemer die van mening is dat onze prestatie niet beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht ons -op straffe van verval van rechten- binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd, c.q. had kunnen constateren, daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen.

artikel 5 risico
5.1.
Het risico van de door ons geleverde goederen is voor afnemer:
a. Bij levering af fabriek: zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;
b. Bij levering franco werk: zodra de goederen zijn aangevoerd op de plaats van bestemming.
5.2.
Bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen op ons terrein t.b.v. afnemer zijn afgezonderd.

artikel 6 overmacht
6.1.
Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in voll omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
6.2.
Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: niet-, niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten onze wil en/of ons toedoen ontstaan.

artikel 7 aansprakelijkheid
7.1
Indien wij aansprakelijk mochten zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2
Indien wij toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, zijn wij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
7.3
Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door onze assuradeur te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.4
Afnemer vrijwaart ons voor alle schade die wij mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring en/of het niet handelen conform instructies betreffende de bescherming van de kwaliteit en/of houdbaarheid van de geleverde goederen door de afnemer.

artikel 8 garantie
8.1.
Wij geven op de door ons geleverde goederen dezelfde garantie, zowel in omvang als in tijd, als welke aan ons wordt verleend door de fabrikant of leverancier van die goederen.
8.2.
Deze garantievoorwaarden zullen vooraf door ons aan de afnemer overhandigd worden of op verzoek van de afnemer aan hem worden toegezonden.
8.3.
De afnemer is verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en voorzover wij zulks verlangen het betrokken onderdeel vrachtvrij aan ons terug te zenden.
8.4.
Zaken die ingevolge een reparatie-opdracht worden vervangen, worden eigendom van ons.
8.5.
Onze garantieverplichting vervalt indien de afnemer respectievelijk zijn personeel dan wel derden de zaken niet conform de door ons verstrekte aanwijzingen en voorschriften of anderszins ondeskundig of onzorgvuldig hebben behandeld, de afnemer de zaken voor andere dan de normale bedrijfsuitoefening waarvoor de zaken zijn bestemd heeft aangewend, of indien de afnemer zonder schriftelijke toestemming van ons herstelling of veranderingen door anderen dan ons heeft laten verrichten.
8.6.
De garantieverplichting vervalt eveneens indien de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. De afnemer heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten op de grond dat wij onze garantieverplichting nog niet of niet volledig zijn nagekomen.
8.7.
Indien wij onze garantieverplichting niet nakomen, zijn wij niet verder aansprakelijk dan voor de kosten van het herstel of vervanging door derden. Deze aansprakelijkheid treedt niet eerder in dan nadat de afnemer ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld en ons een redelijke termijn heeft gegund waarbinnen wij alsnog aan onze garantieverplichting kunnen voldoen.

artikel 9 reclames
9.1.
Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden.

artikel 10 eigendomsvoorbehoud
10.1
Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan afnemer geleverde of niet te leveren goederen, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van afnemer te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
10.2
Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de goederen.
10.3
Indien en voorzover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen terzake waarvan wij ons de eigendom hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling onze goederen terug te nemen en is afnemer verplicht tot vergoeding van de dientengevolge door leverancier geleden en te lijden schade.
10.4
Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van afnemer hebben wij het in sub.10.3. omschreven recht.
10.5
Afnemer is gerechtigd de door ons geleverde goederen waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van ons door te verkopen, echter alleen voorzover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij afnemer hebben meegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.
10.6
Afnemer is verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden recht doen gelden met betrekking tot goederen waarvan wij ons de eigendom hebben voorbehouden.
10.7
Afnemer is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op afnemer, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
10.8
Het is afnemer verboden op de door ons geleverde zaken -ongeacht of wij daarvan nog eigenaar zijn- een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
10.9
Wij zullen steeds -zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan- een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Afnemer is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
10.10
Zolang de in sub 10.9. bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

artikel 11 betaling
11.1
Tenzij onder rembours wordt geleverd of indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling van de factuur door ons te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ons aangewezen bank- of girorekening.
11.2
Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
11.3

Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal afnemer in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de ons toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven.
Voorts is afnemer dan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, met name:
a. declaraties van advocaten en procureurs terzake van hun werkzaamheden, zowel in, als buiten rechte, ook voorzover zij de door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom; zulks met een minimum van Euro 68,-
b. de kosten van faillissementsaanvragen
c. de opslagkosten ingeval van opschorting van levering
11.4
Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom. Indien afnemer meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling -met inachtneming van het bepaalde in de vorige  zin- eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enz.

artikel 12 ontbinding
12.1
De overeenkomst kan zonder rechtelijke tussenkomst, doch na een schriftelijke verklaring van ons worden ontbonden, indien afnemer in staat van faillissement  geraakt, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
12.2
Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.  Afnemer is aansprakelijk voor de door ons geleden schade zoals winstderving en transport/opslagkosten.

artikel 13 geschillen
13.1
Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging, tenzij afnemer binnen een  maand nadat dit beding is ingeroepen uitdrukkelijk kiest voor berechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Rechter.

artikel 14 Nederlands recht van toepassing
14.1
Op alle door ons verrichte handelingen waaronder door ons gesloten overeenkomsten, is het Nederlands recht van toepassing.

Zijn uw instrumenten up-to-date?
Laat uw instrumenten nu keuren, zodat ze klaar zijn voor certificering!

Vraag informatie aan

Klantenservice

O'Max is op werkdagen telefonisch bereibaar van 8:30 tot 17:00.

Contactformulier
Hulp op afstand

Contact

O’Max Instruments BV
Postbus 102
6900 AC Zevenaar

(088) 0888160 (088) 0888160

 

Essilor company

O’Max maakt deel uit van Essilor Nederland BV.

Essilor